اضافه شدن 9دستگاه واگن فله بر به واگن های شرکت

با عنایت به سیاست های توسعه ای شرکت حمل و نقل چندوجهی مپنا ، طبق قرارداد با شرکت واگن پارس اراک ، ساخت 9 دستگاه واگن فله بر توسط این شرکت انجام و در تاریخ 1401/09/01 به شرکت حمل و نقل چندوجهی تحویل داده شد.