اعضای‌هیات مدیره

+امام
علی امام
رییس هیات مدیره
احمدی
سید مرتضی علی احمدی
مدیر عامل و عضو هیات مدیره
عبدالمحمدی
امیربهادر عبدالمحمدی
عضو هیات مدیره