برخی از مشتریان شرکت عبارتند از :
 • راه آهن ج.ا.ا
 • رایان گستر ریلی پارسیان
 • واگن بار آسیا
 • جاده ابریشم
 • تجارت کوشش سپاهان
 • احیاء ریل ایرانیان
 • راه آهن حمل و نقل
 • پیشگامان ریلی نوین پارس
 • سمنگان ترابر ایرانیان
 • شرکت آلومینیوم المهدی
 • مپنا لکوموتیو
 • مهندسی و ساخت بویلر مپنا
 • احداث و توسعه ریلی مپنا